Algemene Voorwaarden XTRA voor particulieren

De Algemene Voorwaarden Xtra (hierna: “de Voorwaarden”) regelen de relatie tussen de Xtra-klant als aanvrager of gebruiker van een Xtra-profiel en Colruyt Group. Bij de aanvraag en/of het gebruik van het Xtra-profiel, neemt de Xtra-klant kennis van deze Voorwaarden en aanvaardt de toepassing daarvan. De Voorwaarden zijn, met inbegrip van de definities, eveneens van toepassing op de functionaliteiten van het Xtra-profiel naast desgevallend bijkomende bijzondere voorwaarden die voor deze functionaliteiten zijn bepaald.

Indien de Xtra-klant niet (meer) akkoord gaat met de toepassing van één of meer van de bepalingen vermeld in deze Voorwaarden, is een verder gebruik van het Xtra-profiel en de functionaliteiten daarvan, onmogelijk.

Definities en aard van het XTRA-profiel

Colruyt Group

Etablissementen Franz Colruyt nv met maatschappelijke zetel te B-1500 HALLE, Edingensesteenweg 196

BTW-BE-0400.378.485, RPR Brussel en alle met haar verbonden ondernemingen in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen.

Deelnemende Merken XTRA

Tien winkels en webshops van Colruyt Group zowel in België als Luxemburg: Colruyt, OKay, Bio-Planet, Spar Colruyt Group, Collect&Go, DreamLand, Dreambaby, ColliShop, DATS 24 en Colruyt Group Academy.

XTRA-klant

De Xtra-klant is de natuurlijke persoon die een Xtra-profiel door middel van de daarvoor voorziene identificatiemiddelen aanvraagt of gebruikt. De Xtra-klant is meerderjarig en handelt steeds in de hoedanigheid van consument. Een niet-consument of een minderjarige kan in geen geval Xtra-klant worden of zijn.

Consument

Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

XTRA-profiel

Het Xtra-profiel krijgt vorm en kan worden gebruikt of beheerd door middel van een identificatiemiddel zoals onder meer de Xtra-kaart, de Xtra-login en de Xtra-QR-code. Het zijn middelen die toelaten de Xtra-klant te identificeren en te koppelen aan zijn Xtra-profiel voor onder meer de verdere opbouw van het Xtra-profiel. Het Xtra-profiel wordt uitgegeven door Colruyt Group en vormt een exclusief, gepersonaliseerd en strikt persoonlijk profiel waaruit op regelmatige basis voordelen kunnen voortvloeien gebaseerd op (aankoop)gegevens die de Xtra-klant zelf heeft meegedeeld of door verrijking aan het profiel werden toegevoegd. Deze gegevens worden onder meer verzameld door het gebruik van de identificatiemiddelen van het Xtra-profiel bij Colruyt Group.

XTRA-kaart

De Xtra-kaart is de originele, fysieke kaart die materieel uiting geeft aan het Xtra-profiel. De Xtra-kaart is een identificatiemiddel van het Xtra-profiel. Met de Xtra-kaart wordt eveneens de tijdelijke kaart bedoeld die de Xtra-klant ontvangt bij een schriftelijke aanvraag van een Xtra-profiel of online kan aanvragen bijvoorbeeld in afwachting van zijn nieuwe originele, fysieke kaart of ter vervanging van een defecte originele Xtra-kaart.

XTRA-QR-code

De Xtra-QR-code is de code die zich bevindt op de voorzijde van de Xtra-kaart en ook geïntegreerd kan worden in een app waarvan het gebruik al dan niet exclusief afhankelijk is gemaakt van het hebben van een Xtra-profiel. Ook de Xtra-QR-code vormt een identificatiemiddel van het Xtra-profiel.

XTRA-login

Onder Xtra-login wordt begrepen een account, bestaande uit een gebruikersnaam en een paswoord waarmee de Xtra-klant zich online kenbaar kan maken. De Xtra-login is een identificatiemiddel van het Xtra-profiel.

Functionaliteiten van het XTRA-profiel

Aan (een identificatiemiddel van) een geactiveerd Xtra-profiel kan een functionaliteit worden verbonden. Het staat de Xtra-klant volledig vrij deze functionaliteit aan te vragen en te gebruiken mits kennisname en aanvaarding van de eventuele bijkomende voorwaarden die aan de aanvraag en het gebruik van deze functionaliteit zijn verbonden. Voorbeelden van functionaliteiten zijn onder meer de betaalfunctie en de mogelijkheid gebruik te maken van apps uitgegeven door Colruyt Group.

Klantendienst

De Klantendienst van Colruyt Group is bereikbaar op + 32 (0)2 363 54 00 of per e-mail via info@mijnxtra.be of per post op Edingensesteenweg 196, 1500 HALLE.

Algemene Voorwaarden XTRA

Algemene Voorwaarden XTRA betaalfunctie voor particulieren

De Algemene Voorwaarden Xtra-betaalfunctie (hierna: “de Voorwaarden Xtra-betaalfunctie”) regelen de relatie tussen de Xtra-betaalklant als aanvrager en gebruiker van de Xtra-betaalfunctie en een eventueel betrokken andere Xtra-klant als Rekeninghouder enerzijds en Colruyt Group anderzijds.

Bij de aanvraag en/of het gebruik van de Xtra-betaalfunctie, neemt de Xtra-betaalklant kennis van de Voorwaarden Xtra-betaalfunctie en aanvaardt ook de toepassing daarvan.

Indien het Xtra-profiel van de Rekeninghouder verschilt van het Xtra-profiel van de Xtra-betaalklant, zal ook de Rekeninghouder die bereid is een SEPA-domiciliëring te ondertekenen naar aanleiding van de aanvraag van de Xtra-betaalfunctie door de Xtra-betaalklant, voorafgaand aan die ondertekening kennis moeten nemen van de Voorwaarden Xtra-betaalfunctie en die ook moeten aanvaarden.

De Algemene Voorwaarden Xtra, ter kennis gebracht van elke Xtra-klant en door hem aanvaard ten laatste bij de aanvraag van het Xtra-profiel, blijven onverminderd van toepassing, inclusief de wijzigingen daaraan die in overeenstemming met punt 9 van de Algemene Voorwaarden Xtra werden doorgevoerd.

Indien de Xtra-betaalklant en/of Rekeninghouder (andere Xtra-klant) niet (meer) akkoord gaan met de toepassing van één of meer van de bepalingen vermeld in de Voorwaarden Xtra-betaalfunctie of in de Algemene Voorwaarden Xtra, is een verder gebruik van de Xtra-betaalfunctie geheel onmogelijk.

Definities en aard van de XTRA-betaalfunctie

Colruyt Group

Etablissementen Franz Colruyt nv met maatschappelijke zetel te B-1500 HALLE, Edingensesteenweg 196

BTW-BE-0400.378.485, RPR Brussel en alle met haar verbonden ondernemingen in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen.

Deelnemende Merken XTRA-betaalfunctie

Met de Deelnemende Merken Xtra-betaalfunctie worden bedoeld alle verkooppunten (fysieke winkels) van de Deelnemende Merken Xtra die de Xtra-betaalfunctie erkennen en toestaan dat een Xtra-betaalklant deze functionaliteit van het Xtra-profiel gebruikt om saldi van aankopen bij deze ondernemingen te voldoen.

XTRA-klant

De Xtra-klant is de natuurlijke persoon die een Xtra-profiel door middel van de daarvoor voorziene identificatiemiddelen aanvraagt of gebruikt. De Xtra-klant is meerderjarig en handelt steeds in de hoedanigheid van consument. Een niet-consument of een minderjarige kan in geen geval Xtra-klant worden of zijn.

Consument

Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

Functionaliteiten van het XTRA-profiel

Aan (een identificatiemiddel van) een geactiveerd Xtra-profiel kan een functionaliteit worden verbonden. Het staat de Xtra-klant volledig vrij deze functionaliteit aan te vragen en te gebruiken mits kennisname en aanvaarding van de eventuele bijkomende voorwaarden die aan de aanvraag en het gebruik van deze functionaliteit zijn verbonden.

XTRA-betaalfunctie

De Xtra-betaalfunctie vormt een functionaliteit van het Xtra-profiel en wordt verzorgd door Colruyt Group en haar bank. Het laat de Xtra-betaalklant toe één of meerdere identificatiemiddelen in te zetten als betaalmiddel in een fysiek verkooppunt in het kader van aankopen bij de Deelnemende Merken Xtra-betaalfunctie.

De Rekeninghouder geeft aan Etablissementen Franz Colruyt nv door ondertekening van een SEPA-domiciliëring zijn akkoord om fondsen van zijn rekening te halen in het kader van aankopen die hebben plaatsgevonden door zichzelf in zijn hoedanigheid van Xtra-betaalklant of door een andere Xtra-betaalklant aan wie de Rekeninghouder toeliet de Xtra-betaalfunctie aan zijn rekening te koppelen.

XTRA-betaalklant

De Xtra-betaalklant is de Xtra-klant die de Xtra-betaalfunctie aanvraagt en hiervan gebruik maakt.

Rekeninghouder

De Rekeninghouder is de persoon die als titularis kan worden aangeduid van de rekening die door middel van een SEPA-domiciliëring gekoppeld wordt aan de Xtra-betaalfunctie. Alleen een Xtra-klant kan optreden als Rekening- houder in het kader van de Xtra-betaalfunctie.

Het Xtra-profiel van de Rekeninghouder is mogelijk, maar niet noodzakelijk gelijk aan dat van de Xtra-betaalklant. De Rekeninghouder kan een andere Xtra-klant zijn verschillend van de Xtra-betaalklant, zijnde de Xtra-klant aan wie de Rekeninghouder toeliet de Xtra-betaalfunctie aan zijn rekening te koppelen.

Identificatiemiddel van het XTRA-profiel

Een identificatiemiddel van het Xtra-profiel laat toe de Xtra-klant te identificeren en te koppelen aan zijn Xtra-profiel voor onder meer de verdere opbouw van het Xtra-profiel. Via een identificatiemiddel kan, indien daarin systeemtechnisch is voorzien, de Xtra-betaalklant de Xtra-betaalfunctie uitoefenen.

Klantendienst

De Klantendienst van Colruyt Group is bereikbaar op + 32 (0) 2 363 54 00, per e-mail via info@mijnxtra.be, of per post op Edingensesteenweg 196, 1500 HALLE.

Algemene Voorwaarden XTRA-betaalfunctie

Kaart vervangen

Xtra-kaart defect, verloren of gestolen.

Voordelen

Ontdek alle voordelen met Xtra.

Veelgestelde vragen

Vind het antwoord op je vraag.

Contact

Onze klantendienst helpt je graag verder.